Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Drechtsteden Ruitersport Hierna te noemen Drechtsteden.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Drechtsteden en op alle met u (afnemers van producten van Drechtsteden) gesloten overeenkomsten.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Drechtsteden behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 Drechtsteden is als volgt bereikbaar: E-mail: 24 uur per dag via e-mail info@drechtstedenruitersport.nl


2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Drechtsteden en Afnemer.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden van Afnemer wordt door Drechtsteden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Bestellen
3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite Drechtsteden worden geplaatst.
3.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Drechtsteden heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Drechtsteden uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4 Vervallen

5 Prijzen
5.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Drechtsteden vermelde prijzen gelden.
5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Drechtsteden bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6 Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Drechtsteden verzend alleen in Nederland. Al onze leveringen worden bezorgd door TPG-Post/DHL. Bent u niet thuis, geen probleem. Het pakket kan daarna nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. De verzend- en behandelingskosten voor een bestelling zijn € 6,50.
6.3 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.
6.4 Bij bestellingen van meer dan € 100,- zijn alle kosten van verzending in Nederland, voor rekening van Drechtsteden.
6.5 Drechtsteden levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaalt is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.
6.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
6.7 De door Drechtsteden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7 Betaling
U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op IBANnummer:                     NL92 INGB 0007289272 tnv BM Barendrecht en het bestelnummer.
Of contant bij afhalen.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Drechtsteden, totdat u aan al uw (betaling’s) verplichtingen heeft voldaan.

9 Annuleren.
9.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 7 dagen in de originele verpakking, schoon, vrij van paardenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen.
9.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour.
9.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
9.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Drechtsteden in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.
9.5 Wanneer de door Drechtsteden afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

10 Ruilen
10.1 Ruilen kan binnen 7 dagen onder de in artikel 8 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u 1 maal verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel,die u vooraf dient over te maken op het IBANnummer van Drechtsteden. Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail info@drechtstedenruitersport.nl

11 Garantie
11.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage en producten gemaakt van rubber niet onder de garantiebepaling.
11.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Drechtsteden worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
11.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Drechtsteden het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Drechtsteden), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
11.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Drechtsteden niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

12 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Drechtsteden met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 10 geregelde garantie.
12.2 Drechtsteden is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hier van.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Drechtsteden is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

13 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14 Geschillen
14.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Drechtsteden is gevestigd bevoegd, tenzij Ruitersport.com voor de rechter van uw woonrespectievelijk vestigingsplaats kiest.


HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen

Adverteren